නිදහස් මතවාදිත්වය

නිදහස් මතවාදිත්වය

Monday, March 2, 2015

ගී පද


                          පුංචි සමනලුනේ.................

පුංචි සමනලුනේ ඔය රැන හැඩයි
නුබෙ ඔය අත්තටු දිලෙන නිසා
රංචු විගසකිනේ සිරි පාද ලගයි
මල් පොහොටිටු ඇහැඇරලා
    යන්න ඔය රැනේ ආසයි පෙර වාගේ
    වදින්න සමන් ගිරේ කෙලෙස මා තනියේ

පුන්සද රැස් ඔය පාර පෙන්නුවද
සිතුවමි කර දේදුන්න මැදින්
කෝඩුකාර සමනලුන් ඉන්නවද
පිලිවෙත් මග දැනගන්න හොදින්

සීත ගගුල දිය හිරිකඩ වැදුනද
පේ වි ගෙන අමුනා නූලෙන්
මහ ගිරි දබ නැග අසමින් කවි නද
දොහොත් මුදුන් දී වැද සිහියෙන්

සංසාරේ නුබ පින් කර උන්නද
මල් ගෙනියන්නට සාදු නදින්
අත්තටු ලැබ මින්මතු උපදින්නට
වරමි අරන් එනු මැනවි උතුමි

ගී පද

                            ඉවසන්න දෛවය
සුරතල් මුවෙි කිරි සුවද හංගන් 
හැංගෙන්න පෙර දිනෙක
සුර ලොවක සිරි මිහිර කැන්දන්
සිගිති පා මුදු සුවය යංතමි
විදගන්න පෙර දිනෙක
සනසාවි දුරු කතර බිලිදුන්
ඉවසන්න දෛවයද සරදමි
උපදින්න මතු භවෙක වෙනයමි

කදුයාය සුරතින් නෙලා යදින සිගමන්
උකුලේ හොවාලන්න නාඩන් කියා
සියොලගම දවමින් නැගේ නුහුරු හැගුමන්
සිහිනය උදා වෙන්න මවිනි කියා
ඉවසන්න දෛවයද සරදමි
උපදින්න මතු භවෙක වෙනයමි

සන්තාප කදුලැල් පෙරා මුවග දෙතනින්
තුන්යාම සෙනෙහෙන් තුරුලේ නුඹෙි
උත්තම ලෝ දමි පළදා අභිමන්
නික්මෙන්න සසරින් පතමී මෙසේ
ඉවසන්න දෛවයද සරදමි
උපදින්න මතු භවෙක වෙනයමි