නිදහස් මතවාදිත්වය

නිදහස් මතවාදිත්වය

Wednesday, November 19, 2014

ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?

                                                           ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?


කලුවරට ඇයි බය
තාවකාලිකව දැල්වෙන පහන් එලියට යටවෙලා
කලුවරේ ජීවත් වෙන්න
එලිය ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?


 දුකට ඇයි බය
 තාවකාලික සැප ඔලුවෙ හිටන් පොරොවගෙන
 සැප පමණට දකින්න
 සැප ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?

  විරහවට ඇයි බය
  තාවකාලික ආදරයේ අන්ධයාගේ සැරයටිය වෙලා
  විරහවෙන් ආදරය දකින්න
  ආදරය ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?

   ඇත්තට ඇයි බය
   බොරෑව සාංසාරිකව පගුණ කරණව
   වෙදනාවෙන් ඇත්ත දකින්න
   ඇත්ත ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?

    මම ගැන ඇයි බය
    මමත්වයෙන් ඔබව දකින්න කැඩපතක් වෙලා
    මගේ පිළිකාව දකින්න
    මම ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?

     දරුවො ගැන  ඇයි ඔචිචරටම  බය
     හිසේ ඉදන් කකුලටම අහිකුණ්ටිකවාදී නවීනත්වය මතගාලා
     දරුවට දැනෙන විදියට  දකින්න
     දරුවො ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නෙ?